britt74 2017-12-18 13:09:55

Hovedstyret

Hovedstyret i Farsund IL er sammensatt på denne måten:

 • Leder
 • Nestleder
 • Ungdomsrepresentant
 • Representant Bueskyting
 • Representant Fotball
 • Representant Håndball
 • Representant Volleyball

Det enkelte gruppestyret kan selv velge en annen fast representant til hovedstyret enn sin leder.

Det enkelte gruppestyret er selv ansvarlig for å stille med varamedlem til møtene i hovedstyret dersom deres representant i hovedstyret er forhindret fra å stille.

Daglig leder deltar på hovedstyremøter og er har rollen som sekretær i disse møtene.

Medlemmer

Rolle Navn Mobil E-post
Leder Bjarne Hellum 905 71 948 leder@farsundil.no
Nestleder Helge Talleraas   helget@farsundil.no
Representant bueskytingsgruppa Rickard Istad 926 88 666 ricky@farsundil.no
Representant fotballgruppa Britt Tangvald Olsen 974 89 131 brittkari@farsundil.no
Representant håndballgruppa Marian S Brandel 959 89 696 marian@farsundil.no
Representantvolleyballgruppa Lill Hege Hals 932 13 488 lillhege@farsundil.no
Representant håndballgruppa utøver Sissel I Torsøe 922 92 373 sisselisaksen@hotmail.com

Hovedstyrets oppgaver

Styret skal

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, organisasjonsplan, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

 

Roller og ansvarsfordeling

Leders oppgaver

 • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

Nestleder oppgaver

 • fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.
 • bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Styremedlemmers (gruppestyremedlemmer) oppgaver:

 • møter på styrets møter
 • skal være bindeledd mellom hovedstyret og gruppestyret
 • skal rapportere fra gruppestyremøte til hovedstyremøte

Sekretærs oppgaver:

 • føre referat over alle styremøter
 • lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
 • lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket